0
Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg!

×
×
×

Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN:
MD Automaterialen BV
Dobbeweteringstraat 5
3044 GA Rotterdam
Kvk: 53288394
hierna te noemen: Carpartsdirect

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Carpartsdirect: de Carpartsdirect van de algemene voorwaarden; De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Carpartsdirect en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Carpartsdirect en de consument waarop Carpartsdirect deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Carpartsdirect, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Carpartsdirect om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 2. Carpartsdirect is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Carpartsdirect kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Carpartsdirect daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig dezeafwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Carpartsdirect anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Carpartsdirect niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van Carpartsdirects aanbod.

Artikel 5 Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van Carpartsdirect.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voorrisico van de consument nadat Carpartsdirect hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen Carpartsdirect en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Carpartsdirect bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Carpartsdirect behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Carpartsdirect de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Carpartsdirect gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Carpartsdirect ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Carpartsdirect een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Carpartsdirect schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6 Internettransacties

 1. Ten aanzien van transacties via de internetsite van Carpartsdirect geldt een zichttermijn van 14 werkdagen, ingaande de dag na de verzending van het product aan de consument.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument het recht om de overeenkomst te herroepen. Dit betekent dat de consument het ontvangen product(en) in de originele verpakking en onbeschadigd binnen 14 werkdagen kan retourneren onder schriftelijke weergave van de reden van retournering. De kosten van retourzending komen voor rekening van de consument tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 Garantie

 1. Carpartsdirect garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die in redelijkheid aan het geleverde kunnen worden gesteld.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Carpartsdirect.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12 / 24 maanden na levering. Indien een afwijkende garantietermijn in de offerte is opgenomen, dan heeft de afwijkende garantietermijn opgenomen in de offerte voorrang.
 4. De onder 1. genoemde garantie geldt niet indien de ondeugdelijkheid van de door Carpartsdirect geleverde zaak het gevolg is van onjuiste montage door de consument.
 5. Carpartsdirect verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Carpartsdirect de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Carpartsdirect vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Carpartsdirect te retourneren en de eigendom daarover aan Carpartsdirect te verschaffen.
 7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Carpartsdirect, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze nietconformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Carpartsdirect niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Carpartsdirect blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang de koopprijs niet (volledig) is voldaan, is de consument niet gerechtigd degeleverde zaak aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
 2. De consument is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak en zal deze met de nodige zorgvuldigheid bewaren.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Carpartsdirect te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak in de originele verpakking, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Carpartsdirect met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Carpartsdirect gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
 4. Na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen wordt Carpartsdirect geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de consument het geleverde als juist erkent en wordt aangenomen dat het geleverde aan de verwachtingen van de consument voldoet.
 5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Carpartsdirect en op de wijze zoals door Carpartsdirect aangegeven.

Artikel 10 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Prijsverhoging

 1. Indien Carpartsdirect met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Carpartsdirect niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Carpartsdirect rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden uiterlijk bij levering.
 2. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Carpartsdirecten de verplichtingen van de consument jegens Carpartsdirect onmiddellijk opeisbaar.
 3. Carpartsdirect heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Carpartsdirect kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Carpartsdirect kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Carpartsdirect is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  - De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  - na het sluiten van de overeenkomst Carpartsdirect ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  - de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Carpartsdirect bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Carpartsdirect op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Carpartsdirect de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Carpartsdirect behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Carpartsdirect aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
 4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. De consument vrijwaart Carpartsdirect voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de consument aan Carpartsdirect informatiedragers, elektronische bestanden of softwareetc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Carpartsdirect zich de rechten en bevoegdheden voor die Carpartsdirect toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Carpartsdirect tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Carpartsdirect, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Carpartsdirect eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Carpartsdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard vande verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Carpartsdirect behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Indien door Carpartsdirect geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid vanCarpartsdirect jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Carpartsdirect beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan welterugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is Carpartsdirect niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Carpartsdirect of zijn ondergeschikten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Carpartsdirect geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Carpartsdirect niet in staat is deverplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Carpartsdirect worden daaronder begrepen.
 3. Carpartsdirect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Carpartsdirect zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Carpartsdirect ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Carpartsdirect gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Carpartsdirect is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Carpartsdirect het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Carpartsdirect en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 Wij hechten grote waarde aan je privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kun je inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kun je deze door ons laten wijzigen.

 

Welke gegevens verzamelen wij?
Als je bij ons een bestelling plaats, hebben wij diverse gegevens nodig om je bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.


•    Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats, die je invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om je bestelling te controleren en te verwerken.
•    Je emailadres: Je emailadres gebruiken wij om je bestelling te bevestigen en je te informeren wanneer je bestelling gereed is voor verzending.
•    Je telefoonnummer: Om je bestelling te kunnen versturen vragen wij altijd een telefoonnummer waarop je tijdens kantooruren te bereiken bent (mag ook werk zijn). Dit nummer gebruiken wij indien noodzakelijk om je bestelling te verifiëren.


Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.


•    Verkeergegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 

Persoonsgegevens

   de verwerking van je bestelling
   de bezorging op het door je aangegeven afleveradres
•   Je op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuws (indien je zich hiervoor heeft aangemeld), u kunt zich eenvoudig door middel van een hyperlink in de mail afmelden

 

Verkeergegevens
   het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website


Je gegevens zijn bij ons veilig
Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Je gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Carpartsdirect.be zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens.


Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen


Per email: [email protected]
Per telefoon: 03 808 19 05
Per fax: 010-2459463
Per brief: Dobbeweteringstraat 5  3044 GA Rotterdam

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij je winkelgemak bij Carpartsdirect.be. Zo hoef je niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Ook voorkomen wij dat je bij een bezoek aan onze winkel veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt. Bovendien kunnen we jou dankzij cookies persoonlijke aanbiedingen tonen.

Verwijderen cookies

Cookies kun je alleen zelf verwijderen omdat deze op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van je browser vind je onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.